കഥ ,കവിത

Monday, July 4, 2011

എന്റെ പെണ്ണ്

                                                         എന്റെ പെണ്ണ്
...........................നെ പോലെ സുന്ദരിയായിരിക്കണം
..........................നെ പോലെ നിഷ്കളങ്കയായിരിക്കണം
 ..........................നെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നവളായിരിക്കണം
..........................നെ പോലെ ദൈവ ഭക്തി ഉള്ളവളായിരിക്കണം
 ..........................നെ പോലെ ബുദ്ധിമതി ആയിരിക്കണം
..........................നെ പോലെ കുസൃതി ആയിരിക്കണം
..........................നെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്നവളായിരിക്കണം

പക്ഷേ ഒന്നും നടപ്പില്ലല്ലോ?.
അത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് എന്റെ ഈ ഡയറി കുറിപ്പ് വായിച്ചിട്
'ഇങ്ങനെ ഒന്നും എന്നെകൊണ്ടാവാന്‍ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ കഴുത്തില്‍
കത്തി വെക്കുന്നവലെങ്കിലും ആവണം എന്റെ പെണ്ണ്....... നടക്കുമോ??

പ്രായോഗിക പ്രണയത്തിന്റെ വക്താവാവാന്‍  ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ട് എന്റെ മനോ-
മുകുരത്തില്‍ നിന്നും ഞാന്‍ ചവിട്ടി തെറിപിച്ചു കളഞ്ഞ  സമ്മാനിത പ്രണയങ്ങളുടെ -
തിരിച്ചു കുത്തലുകളുടെ വേദന സഹിച്ചു കൊണ്ട് ഞാനീ രാത്രിയില്‍ നിദ്രയില്‍
ലയിക്കട്ടെ .സുഖ ശയ്യയില്‍ ലയിക്കട്ടെ............

0 comments: