കഥ ,കവിത

Sunday, December 16, 2012

മൊബൈലില്‍ വന്ന ഗന്ധര്‍വന്‍

                                മൊബൈലില്‍ വന്ന ഗന്ധര്‍വന്‍
ചാരടറ്റ സംഗീതം
അപദാന മന്ത്രണം
കാതോരം  തേടി തേടി

നിശബ്ദതയുടെ താളാത്മകതയെ
നിസ്സന്ഗതയുടെ, നിസ്സഹായതയുടെ
പിറു പിറുക്കളുടെ താള രാഹിത്യതെ
കൊഞ്ഞനം കുത്തിയവള്‍
തുങ്ങിക്കിടന്നു
മൊബൈലില്‍ വന്ന ഗന്ധര്‍വനെ
തേടി ഞാന്‍ പോകുന്നു എന്ന
 കുറിപ്പടിയും ബാക്കി വെച്ച് .......

മൂ ഡ ന്‍

                                                      മൂ ഡ  ന്‍
 സര്‍വസധാരണങ്ങളില്‍ നിന്നും അസാധാരണമായി അറിയപെടുവാന്‍ അയാള്‍ തല കുത്തി നിന്നു പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി .....കാലം കീഴ്മേല്‍ മറിഞ്ഞു പോയെന്ന സാധാരണ സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ ............