കഥ ,കവിത

Sunday, November 21, 2010

അട്രോപിന്‍

അട്രോപിന്‍ ഒരു eye dialator ആണെന്നനെല്ലോ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അട്രോപിന്‍ വേണം .......

മനുഷ്യ മനസിന്റെ അധമതയുടെ ,വൃതികേടുകളുടെ അഴുക്കു ചാലുകള്‍ കാണാതിരിക്കാന്‍ ,കറുത്ത് ദ്രവിച്ച ഹൃദയങ്ങള്‍ കാണാതിരിക്കാന്‍ കപടതകള്‍ കൊണ്ട് തുന്നിക്കൂട്ടിയ മലീമസമായ ബന്ടങ്ങളുടെ കെട്ടുപാട് കളിലേക്ക് നോക്കാതിരിക്കാന്‍......................................

കണ്ണുകള്‍ മുഴുക്കെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോകത്തെ കാണുവാന്‍ (എന്നാലൊന്നും കാണാതെ)എനിക്ക് അട്രോപിന്‍ വേണം

എന്നെ അറിയാത്ത എന്റെ കുട്ടുകാരിയുടെ വാക്കുകള്‍ കടമെടുത് പറഞ്ഞാല്‍ "നഷ്ടപെടുന്ന അസ്തിത്വത്തില്‍ കാലം മുദ്ര വെക്കുന്നത് വ്യര്‍ഥതയോട് കൂടി നോക്കി നില്കുവാന്‍ എനിക്ക് അട്രോപിന്‍ വേണം .

0 comments: