കഥ ,കവിത

Thursday, November 25, 2010

സ്വപ്ന ലോകം

            സ്വപ്ന ലോകം

അവളെന്നോട് ചോദിച്ചു "നീ സ്വപ്നം കാണുകയാണോ? " ഞാന്‍ പറഞ്ഞു"അല്ല സ്വപ്നങ്ങള്‍ തുന്നിക്കൂട്ടുകയാണ്ചിതലരിച്ചു ചിന്നിച്ചിതറിയ സ്വപ്നങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി തുന്നിക്കൂട്ടുകയാണ്  ഞാന്‍ "അവള്‍ ചോദിച്ചു "എന്തിനാ ഇപ്പോള്‍ ഇങ്ങനെ ?" ഞാന്‍ പറഞ്ഞു "വില്ക്കാനാണ്  കൂട്ടുകാരി ,ജീവിതവും അതിന്റെ സ്ഥായിയായ വിരസതയും എന്നെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ വില്‍ക്കേണ്ട ഗതികേടിലെതിച്ചിരിക്കുന്നു  ","നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ കുറച്ചു  മധുരമുള്ള സ്വപ്നങ്ങള്‍ കടം തരുവാന്‍ ".

0 comments: