കഥ ,കവിത

Sunday, November 21, 2010

ലവ് ജിഹാദ്

ലവ് ജിഹാദ്

അന്ന് ,

ഒരു യാത്രയിലായിരുന്നു അവളവനെ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയതു പ്രണയഭാവതോടെ ആയിരുന്നില്ല ആദ്യം പരസ്പരം നോക്കിയത് കണ്ണുകളുടെ കൊഞ്ചലുകള്‍ അവരെ പ്രണയ വിഹായസ്സിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു

കണ്ണില്ലാത്ത പ്രേമത്തില്‍ അവര്‍ നിറമോ പ്രായമോ മതമോ ഒന്നും കണ്ടിരുന്നില്ല പ്രണയത്തിന്റെ അപാര ശക്തിയാല്‍ അവരവിടെ പറന്നുല്ലസിക്കുകയായിരുന്നു

അവരുടെപ്രണയസല്ലാപങ്ങള്‍ക് മധുരം ഊറും സ്നേഹം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു

പക്ഷേ ഇന്നവള്‍ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ പ്രണയത്തിന്റെ മതത്തെയും മതങ്ങളുടെ വെറിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആംഗല അറബ് പദത്തില്‍ കെട്ടി തൂങ്ങി ജീവോനോടുക്കിയിരിക്കുന്നു .നീതി പീഠം അവനെ കല്‍തുറOഗിലെക്കും ....................................................

0 comments: