കഥ ,കവിത

Sunday, December 16, 2012

മൂ ഡ ന്‍

                                                      മൂ ഡ  ന്‍
 സര്‍വസധാരണങ്ങളില്‍ നിന്നും അസാധാരണമായി അറിയപെടുവാന്‍ അയാള്‍ തല കുത്തി നിന്നു പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി .....കാലം കീഴ്മേല്‍ മറിഞ്ഞു പോയെന്ന സാധാരണ സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ ............

0 comments: