കഥ ,കവിത

Monday, June 2, 2014

മറന്നുപോയത്

പാർക്കിൽ വെച്ച് ,രേസ്റൊരന്റിൽ വെച്ച് ,തിയ്യേട്ടറിൽ വെച്ച് FACEBOOKIL ഇട്ട പോസ്റ്റുകളുടെ കമന്റ്സും ലൈകും എന്നികൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ അവൻ എപ്പോഴോ അവളോട്‌ പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ് ...ഫ്രെണ്ട്സിന്റെ എണ്ണം തികക്കാൻ ഓടുമ്പോഴും ആരൊക്കെ ലൈക്‌ അടിക്കുന്നു എന്ന് ചികഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴും അവൻ തിരയാൻ വിട്ടു പോയ ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു തന്റെ ജീവിതത്തിനു കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന പ്രിയതമയുടെ ലൈക്‌ ...  

1 comments:

Unknown said... മറുപടി

എലാ കാമുകനമാരും ഇതു തനെയാ സഥിതി :)